Untitled DocumentPHÍ CÔNG CHỨNG

I. MỨC PHÍ CÔNG CHỨNG (Ban hành theo Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp)
 
1. Mức thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch (xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch) được tính như sau:

STT Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch Mức thu
(đồng/trường hợp)
01 Dưới 100.000.000 đồng 100.000
02 Từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch
03 Từ trên 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng 1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1.000.000.000 đồng
04 Từ trên 5.000.000.000 đồng 3.800.000 đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5.000.000.000 đồng (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đồng/trường hợp)

2. Mức thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch không theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch được quy định như sau:

STT Loại việc Mức thu (đồng/trường hợp)
01 Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp 50.000
02 Công chứng văn bản bán đấu giá bất động sản 100.000
03 Công chứng hợp đồng bảo lãnh 100.000
04 Công chứng hợp đồng uỷ quyền 40.000
05 Công chứng giấy uỷ quyền 20.000
06 Công chứng việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch (trừ việc sửa đổi, bổ sung tăng giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch thì áp dụng mức thu theo quy định tại điểm a) 40.000
07 Công chứng việc huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch 20.000
08 Công chứng di chúc 40.000
09 Công chứng văn bản từ chối nhận di sản 20.000
10 Các việc công chứng hợp đồng, giao dịch khác 40.000

3. Mức thu phí nhận lưu giữ di chúc: 100.000 đồng/trường hợp.

4. Mức thu phí cấp bản sao văn bản công chứng: 5.000 đồng/trang, từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 3.000 đồng nhưng tối đa không quá 100.000 đồng/bản.

II. THÙ LAO CÔNG CHỨNG (Theo thoả thuận giữa khách hàng và Văn phòng công chứng Trọng Tâm).


Lưu ý: Văn phòng công chứng miến phí hoàn toàn tiền photocopy, tư vấn, soạn thảo các văn bản có liên quan đến việc công chứng tại văn phòng.